لطفا شکیبا باشید
Car company icon {{selectedInsurTabel.company}}
سال بیمه ارزش بازخرید جمع پوششهای اضافی عمر و تامین آتیه حادثه نقص عضو حادثه ازکار افتادگی به هر علت بیماری خاص
{{$index + 1}}
{{selectedInsurTabel.result[$index].redeem | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].sumCustomer | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].sumCover | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].lifeFund | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].accident | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].maim | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].deactivate | currency:"":0}} تومان
{{selectedInsurTabel.result[$index].compensation | currency:"":0}} تومان