تاریخ تولد : روش پرداخت : مدت قرارداد : توان پرداخت ماهانه : افزایش سالانه حق بیمه : ضریب سرمایه بیمه عمر درصورت فوت : نرخ افزایش سالانه سرمایه فوت :
ضریب فوت بر اثر حادثه : صفر برابر سرمایه عمرضریب نقص عضو بر اثر حادثه : صفر برابر سرمایه عمرضریب هزینه پزشکی بر اثر حادثه : صفر درصد سرمایه عمرضریب غرامت امراض خاص : صفر درصد سرمایه عمرضریب معافیت از پرداخت حق بیمه : صفر درصد سرمایه عمرضریب از کار افتادگی کامل : صفر درصد سرمایه عمر
سال بیمهارزش بازخریدجمعپوشش‌های اضافیعمر و تامین آتیهحادثهنقص عضو حادثهاز کار افتادگی به هر علتبیماری خاص