تاریخ تولد : روش پرداخت : مدت قرارداد : توان پرداخت ماهانه : - تومان افزایش سالانه حق بیمه : ضریب سرمایه بیمه عمر درصورت فوت : نرخ افزایش سالانه سرمایه فوت :
ضریب فوت بر اثر حادثه : ضریب نقص عضو بر اثر حادثه : ضریب هزینه پزشکی بر اثر حادثه : ضریب غرامت امراض خاص : ضریب معافیت از پرداخت حق بیمه : ضریب از کار افتادگی کامل :
سال بیمهارزش بازخریدجمعپوشش‌های اضافیعمر و تامین آتیهحادثهنقص عضو حادثهاز کار افتادگی به هر علتبیماری خاص