لطفا شکیبا باشید

{{(t.travelTimeName || 'مدت سفر (اعتبار بیمه نامه)')}}

{{'ویرایش (تعداد مسافران: '+t.passengerAge.length+')'}}

{{companyName}}

میزان تعهدات

(حداکثر مبلغ پرداختی در هر حادثه توسط شرکت بیمه)

یورو

{{insurance.discount*100}} % تخفیف

Bimito Insurance Icon
-
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.price|currency:"":0}} تومان
{{insurance.final_price|currency:"":0}} تومان
بیشتر
بستن

در حال حاضر سفارش اقساطی تنها در شهر تهران امکان پذیر است

این ماه
{{ins.date}} ماه بعد
{{(ins.percent * insurance.final_price) | currency:"":0}} تومان

سفارش اقساط
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
زمان پاسخگویی به شکایات
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
{{insurance.portion}}
insurance speed
سطح توانگری
تعداد شعب پرداخت خسارت
{{insurance.branch}}اعزام کارشناس
رضایت از مبلغ پرداختی خسارت (رتبه)
{{insurance.portion}}
زمان پاسخگویی به شکایات
insurance speed

{{message}}